Regulamin ewidencji pobytu dziecka

Regulamin ewidencji pobytu dziecka

w  Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Pruszkowie

 1. Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest w następujący sposób.
  1. Nauczyciel odnotowuje w „dzienniku zajęć” obecność dziecka w danym dniu.
  2. Elektroniczny system ewidencji rejestruje godziny przyprowadzenia i odebrania dziecka z przedszkola
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.
 3. Elektroniczny system ewidencji rejestruje czas pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w przedszkolu i identyfikatorów zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.
 4. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu stanowi zestaw urządzeń z oprogramowaniem, które pozwalają na zapis czasu wejścia i wyjścia osoby wyposażonej w unikatowy klucz identyfikujący.
 5. Przyprowadzając lub odbierając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając identyfikator do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się identyfikatora w zasięgu czytnika i sygnalizuje zdarzenie wejścia sygnałem dźwiękowym i świetlnym – zapala się dioda). Wejście i wyjście dziecka rejestruje się tylko jeden raz na dzień.
 6. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.
 7. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna), wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (od godz 6.30 do godz 17. 30 – z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.
 8. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka jest zaokrąglana do 1.00 zł.
 9. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana we „wniosku o przyjęcie dziecka” do przedszkola lub w „deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”
 10. Rodzice są zobowiązani do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka i kosztów żywienia do 8 dnia każdego miesiąca.
 11. Do każdego dziecka przypisane są identyfikatory zbliżeniowe, które zakupuje rodzic (prawny opiekun).
 12. Z procedurą zapoznani zostają wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzicie/ opiekunowie prawni.
 13. Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem nr 8 /2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Pruszkowie z dnia 30 września 2016r.