REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli  w roku szkolnym 2022/2023

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w Pruszkowie będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.

od 1 marca 2022 r. od godz. 8.00

do 15 marca 2022 r. do godz. 16.00,

Szczegółowe informacje oraz link do logowania są zamieszczone na stronie miasta oraz poniżej:

https://pruszkow.formico.pl/formico-parents//main_inactive.action [1]

Wzorem lat ubiegłych rodzice będą mieli prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

– kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

wielodzietność rodziny kandydata;

niepełnosprawność kandydata;

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata;

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.

Zasiłek rodzinny – 4 punkty.

Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.

Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.

Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu –  8 punktów.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIII.342.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkola pierwszego wyboru.

Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2016), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz placówek niepublicznych pozyskanych w ramach konkursów będą przyjmowane do szkół podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa. Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie, a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs ofert dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Rekrutacja uzupełniająca zostanie udostępniona w czerwcu tylko dla dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli w marcowej rekrutacji.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, które wypłyną po terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

dyrektorzy pruszkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych,

pracownicy Wydziału Edukacji pod nr telefonów: 735-87-52, 735-87-32.

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2022.2023 kancelaria (1)

Uchwała kryteria naboru 2021 na stronę