REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4

‘POD KASZTANEM’ W PRUSZKOWIE

 

Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela i rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 202r w sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003r.Nr6, poz.69 z późn.zm.).

1.Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w czasie    zajęć organizowanych poza jej terenem.

2.Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela. W przypadku konieczności chwilowego oddalenia się od dzieci będących pod opieką, nauczyciel musi zapewnić dozór innej osoby na czas swojej nieobecności.                   Nie wolno zostawiać dzieci bez opieki!.

3.Uchybienie obowiązkom nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.

4.Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo: fizyczne i psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami, bólem fizycznym, utratą życia lub zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega na właściwym komunikowaniem się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka ze względu na posiadany potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie.

5. W przedszkolu wdraża się dzieci do podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie:

a) przestrzegania norm określonych zachowań, w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu( w sali zabaw, w łazience, w szatni, na placu zabaw, na wycieczce/spacerze),
b) właściwego komunikowania się z dziećmi
c) właściwego organizowania  czasu wolnego dzieciom,
d) znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
e) unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych,
f) bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
g) nie oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zagubienia się,                      h) obchodzenie się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami itp.

6.Dziecku nie wolno:

a)wychodzić samodzielnie z sali, z placu zabaw, z budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej,                                                                                                                         b)łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania,                                                                             c) narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.

7.Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w szczególności:

a) ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w przedszkolu,

b) wdrażania dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad zachowania, wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu wychowania przedszkolnego,

c) zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami, systemem stosowanych konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie  zgodne z obowiązującymi w grupie i w przedszkolu.

8. Nauczyciel ma obowiązek codziennego sprawdzenia stanu sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia usuwa lub zgłasza przełożonemu.

Nie wolno organizować zabawy, zajęć oraz innych czynności w otoczeniu niebezpiecznym dla dzieci!

9. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania stanu liczbowego grupy,
w szczególności podczas zajęć organizowanych na placu zabaw lub poza terenem przedszkola.

10. Nauczyciel i opiekunowie mają obowiązek, w szczególności podczas pobytu dzieci na placu zabaw, przebywać w miejscach największych zagrożeń ( huśtawka, zjeżdżalnia, wieża itp.).

11. Podczas zabaw organizowanych w salach zabaw lub innych pomieszczeniach
w przedszkolu uwaga nauczyciela powinna być skierowana na dzieci.

12. Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby przewidzieć ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

13 .Dzieci przemieszczają się parami, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze. W szatni, łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola. Nauczyciele lub osoby  pomagające nauczycielowi zobowiązani są do monitorowania tych pomieszczeń.

14.Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki w przedszkolu, na placu zabaw ( w każdym miejscu poza salą zabaw).

15. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do sprawdzania zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.

16. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca i celu wyjścia, planowanego czasu pobytu.

17. Organizacja wycieczek przebiega na zasadach określonych w regulaminie wycieczek.

18. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola  lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia pomocy oraz przestrzegania procedury postępowania w razie wypadku.

19. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci według zasad określonych w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola (statut przedszkola) .

20. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego, czystego, ubranego w odzież adekwatną do pogody.

21. Rodzice przed oddaniem dziecka do grupy powinni kontrolować, czy dziecko nie posiada przedmiotów zagrażających jego bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu rówieśników.

21. Nauczyciele nie maja uprawnień do podawania dzieciom żadnych leków. W przypadku gdy dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola, decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami lub określają inną formę spełniania obowiązku przedszkolnego (np. nauczanie indywidualne dziecka spełniającego obowiązek przedszkolny- jeśli posiada stosowne orzeczenia).