Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

Procedura postępowania
w przypadku stwierdzenia wszawicy
w Przedszkolu Miejskim nr 4
„Pod Kasztanem” w Pruszkowie

 

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. – poz.649)

 

Cel procedury

 

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

 

Zakres procedury

 

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 

Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy oraz przeprowadzenia profilaktycznej kontroli czystości skóry głowy co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.

Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem uchwalenia.
Opis procedury:

Wszawica jest istotnym problemem higienicznym i może być w pewnych przypadkach sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów prawnych w stosunku do dziecka, co nie może być lekceważone.

Działania profilaktyczne w szkole muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami i pracownikami przedszkola. Obejmują one systematyczną akcję oświatową (pogadanki, materiały informacyjne w formie ulotek) skierowaną do dzieci i rodziców.

Obowiązki dyrektora, rodziców i pracowników szkoły
 1. Rodzice lub prawni opiekunowie muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka, a w przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora lub nauczyciela o zaistniałym zdarzeniu.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi Przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
 3. Pracownicy obsługi winni natychmiastowo zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie wychowawcy bądź dyrektorowi.
 4. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu, a wszystkim pracownikom higienicznych warunków pracy.
 5. Po stwierdzeniu wystąpienia przypadku wszawicy, dyrektor jest zobowiązany powiadomić drogą elektroniczną wszystkich rodziców danej grupy o zaistniałym zdarzeniu.
 6. W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka rodzice /opiekunowie prawni są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka z Przedszkola, odizolowania go od innych dzieci i przeprowadzenia odpowiedniego leczenia/kuracji. W czasie kuracji dziecko pozostaje w domu. Dziecko wraca do Przedszkola po całkowitym wyleczeniu.
 7. W przypadku stwierdzenia wszawicy na terenie Przedszkola wszyscy rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do codziennego kontrolowania czystości głowy dziecka.
 8. Dyrektor Przedszkola zobowiązany jest do zalecenia przeprowadzenia kontroli uprawnionej osobie, kontrolą obejmuje się wszystkie dzieci w placówce.
 9. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są informowani o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń i przekazanie takiej informacji za pomocą poczty elektronicznej.
 10. Dyrektor Przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną – pielęgniarkę lub nauczyciela, kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).
 11. Osoba upoważniona – pielęgniarka lub nauczyciel zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 12. Dyrektor lub upoważniona osoba – nauczyciel informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy u dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
 13. Pracownicy obsługi dokonują dezynfekcji mebli tapicerowanych, dywanów i ewentualnie pluszowych zabawek, które znajdują się w salach.
 14. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor przedszkola we współpracy z Radą Rodziców lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
 15. Po upływie 7 – 10 dni osoba upoważniona – pielęgniarka lub nauczyciel, kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 16. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, osoba upoważniona – pielęgniarka lub nauczyciel, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie Ośrodka Pomocy Społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).
 17. Istnieje możliwość, że niektórzy rodzice wyrażą sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej swojego dziecka, bądź nie podejmą niezbędnych działań higienicznych. W takim przypadku, należy zawiadomić dyrektora placówki, o obawach co do właściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka. W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor przedszkola zawiadamia pomoc społeczną.
 18. Należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką w Przedszkolu Miejskim nr 4 „Pod Kasztanem” w Pruszkowie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskania od rodziców lub opiekunów prawnych każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka.
Postanowienia końcowe
 1. Dyrektor Przedszkola zobowiązuje rodziców lub prawnych opiekunów do przestrzegania i respektowania postanowień niniejszej Procedury.
 2. Z niniejszą Procedurą zostali zapoznani wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 4 „Pod Kasztanem”w Pruszkowie.

 

Procedura obowiązuje od dnia 18.02.2019r.