Tematy kompleksowe CZERWIEC

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Dzień dziecka
 2. Zwierzęta duże i małe
 3. Lato
 4. Wakacje

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Cele ogólne:

 • zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie; rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych; doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach; doskonalenie umiejętności czytania;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie;
 • kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach;
 • rozwijanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów; doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur;
 • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie kompetencji społecznych;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie; tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy); rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po lesie; wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez przyporządkowanie ilustracji usłyszanym dźwiękom;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami; poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych;
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, ćwiczenie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia; tworzenie kalendarza letniej pogody; doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi; doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych;
 • określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem, tworzenie łańcucha skojarzeń językowych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach; wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz podawania ich nazw;
 • przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe; dzielenie się z innymi swoimi planami wakacyjnymi.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:

 • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. (również w języku angielskim);
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 19, 20;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 37, 38, 39, 40;
 • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
 • prowadzenie obserwacji dzieci;
 • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

JĘZYK ANGIELSKI

W tym miesiącu na naszych zajęciach będziemy rozmawiać o pojazdach i wakacjach.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „wakacje” i „pojazdy”
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia
 • pozna nazwy dni tygodnie i historię ich pochodzenia
 • ćwiczy sprawność rąk oraz percepcję wzrokową

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 • What are you doing? – co robisz?
 • I’m driving (a car)
 • Where are you going?
 • I’m going at the beach- Idę na plażę (próba samodzielnej wypowiedzi)
 • What do you want to do today? Co chcesz dzisiaj robić?
 • I want to go to the river- chcę iść nad rzekę.
 • Hurry up- pośpiesz się!
 • Follow me!- Podążaj za mną !
 • Look out! – Uważaj!

Słownictwo:

1-2 tydz czerwca:

Mountains- gory          River- rzeka              village-wieś        beach-plaża

Lake- jezioro              See- morze                Forest-las

2-3 tydz. czerwca- wprowadzenie nazw dni tygodnia

Monday-poniedziałek               Tuesday- wtorek

Wednesday- środa ,                 Thursday- czwartek

Friday- piątek                        Saturday- sobota

Sunday- niedziela

3-4 tydz  czerwca- poznajemy nazw pojazdów- VEHICLES

vehicles- pojazdy    car-samochód   train-pociąg      boat-łódka

airplane-samolot    bike-rower    bus-autobus            fire engine- straż pożarna

underground-metro        truck /lorry-cięzarówka        ambulance- karetka

Piosenki/wiersze

1.Holidays song ( 1-2 tydz czerwca)

I want to go to the mountains

I want to go to the zoo

holidays x2

I want to go to the swimming pool

I want to go to the beach

holidays x2

I want to go to the park

I want to go to the fair

holidays x2

hooray!

 1. Wierszyk “ Days of the week”

Sunday, Monday, Tuesday too.
Wednesday, Thursday just for you.
Friday, Saturday that’s the end .
Now let’s say those days again!
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday!

 1. Piosenka ” Let’s be planes”

Let’s sing a song about planes, boats, trains and cars.

Here we go!

Now let’s be planes, planes, planes flying through the sky.

Planes, planes, planes flying through the sky.

Here we go!

Now let’s be boats, boats, boats floating on the sea.

Boats, boats, boats floating on the sea.

Watch out!

Now let’s be trains, trains, trains rolling down the track.

Trains, trains, trains rolling down the track.

Choo choo! Yeah!

Now let’s be cars, cars, cars driving down the road.

Cars, cars, cars driving down the road.

Follow me!

Look out!

Tematy kompleksowe na MAJ

 1. Polska to mój dom
 2. W krainie muzyki
 3. Wrażenia i uczucia
 4. Święto mamy i taty

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Cele ogólne

 • rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy);
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie; rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli;
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski; zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski; ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • wprowadzenie litery j; przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą, w tym Krakowa; kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, poznanie hymnu i flagi wspólnotowej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zapisywanie treści opowiadania w dostępny sposób;
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy; wprowadzenie litery H, h;
 • rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych;
 • rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe instrumenty; kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni;
 • rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp.;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie; zapoznanie dzieci z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu; pobudzanie wrażliwości i empatii;
 • doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw; doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;
 • kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej; rozwijanie kompetencji językowych; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej; identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej; wizualizacje muzyczno – ruchowe; doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze słowem mama; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;
 • utrwalenie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;
 • utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów;
 • wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny; identyfikowanie i nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną;
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uroczystości.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia

 • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. (również w języku angielskim);
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 17, 18;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 33, 34, 35, 36;
 • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
 • prowadzenie obserwacji dzieci;
 • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

język angielski

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o przyborach szkolnych (1-2 tydz maja) i o jedzeniu (3-4tydz maja)

Założenia programowe:

Dziecko:

 • nauczy się nazw przyborów szkolnych
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika want- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • pozna nowe słownictwo- produkty żywnościowe
 • utrwali liczebniki 1-20
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

1.Określanie upodobania:

 • It’s yummy – to jest pyszne.
 • It’s yucky- To jest okropne.
 • I like…- Ja lubię…
 • I don’t like….- Nie lubię

2.Zwroty:

 • I’m hungry– Jestem głodny.
 • I’m thirsty- Jestem spragniony
 • i’m full -jestem najedzony
 • It’s time for picnic– czas na pinik

Słownictwo:

(1-2 tydz maja)

 Ruler- linijka            Book- książka              Bag- torba, plecak

 Pencil- ołówek            Pen- długopis          Pencil-case – piórnik

(od 3 tyg maja) :

Sweet- słodki     salty-słony

Eat- jeść                                              Sandwiches- kanapki                       Nuts- orzeszki                                     Juice- sok                                           Tomatoes- pomidory                          Ham- szynka

Cheese- ser                                       Milk-mleko                                       Cucumber- ogórek                            Biscuits- herbatniki                         Tea- herbata

Piosenki:

( 1 -2 tydz maja)

 1. What’s in my bag?

What’s in my bag?

There is a book. A book!

What’s in my bag?

There is a ruler. A ruler!

What’s in my bag?

There is a pencil. A pencil!

What’s in my bag?

There is a pen. A pen!

There’s a book, there’s a ruler,

There’s a pencil, there’s a pen.

What’s in my bag?

There is a pencil-case.

2 Piosenka  ’’Please”   ( 3- 4 tydz maja)

Sandwiches, Nuts and juice

Tomatoes and cheese

Biscuits!!!

Please, please, please

I’m so hungry, I’m thirsty, too.

It’s time for picnic

For me and you!!!

TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ

Wielkanoc

Praca rolnika

Dbamy o naszą planetę

Tajemnice książek

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;
 • zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;
 • wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;
 • utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;
 • kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
 • doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
 • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; kształtowanie umiejętności arytmetycznych;
 • rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych;
 • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych – tworzenie w małych grupach zamkniętego układu elektrycznego; zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
 • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy; wprowadzenie litery F, f;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas
 • zapisywania prostych działań arytmetycznych;
 • wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca itp.; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią.

DODATKOWE ATRAKCJE:

JĘZYK ANGIELSKI:

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o zwierzętach i Wielkanocy.

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta

zaśpiewa piosenki

utrwali kolory i cyfry 1-20

pozna nowe słownictwo związane z Wielkanocą

nauczy się składać życzenia świąteczne

przypomni i utrwali nazwy części ciała i czynności ruchowych

Gramatyka i struktury językowe:

1.Krótkie wypowiedzi.

Budowa zdań z czasownikami ‘’like- lubić” oraz ’’have got- mieć” ’want- chcieć”,:

Have you got a pet?- czy ty masz zwierzątko?

I have a pet- Mam zwierzątko.

Do you like dogs? – Czy Ty lubisz psy?

I like birds- Lubię ptaki.

I want a spider- Chcę pajączka

 1. Reagowanie na pytania.

What can you see?- Co widzisz?

I can see- widzę….

What’s this?- co to jest?

It’s a rabbit. – to jest królik

Słownictwo:

(1 -2 tydz kwietnia)  słownictwo związane z Wielkanocą i wiosną:

Happy Easter- wesołej Wielkanocy                                          look for- szukać

egg- jajko                                                                                 basket- koszyczek

bunny, rabbit – królik                                                               spring-wiosna

(3- 4 tydz kwietnia)  zwierzęta wiejskie:

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka        goat-koza

horse- koń          mice-myszy,                  rooster –kogut           chick –kurczak

rooster- kogut              hen-kura                 donkey-osioł

Piosenki:

1.Piosenka „Easter Bunny Freeze”

I’ve got two big ears

I can flip-flop

A fluffy tail

I can shake and bop

Twisting hips that move to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

Flop my ears, flop my ears, flop my ears to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

Shake my tail, shake my tail, shake my tail to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

Do the hop, do the hop, do the hop to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

 1. Piosenka ‘’ Old MCDONALD”

Old McDonald had a farm

E-I-E-I-O

And on his farm he had a chick

E-I-E-I-O

With a chick chick here

Chick chick there

Chick chick chick

Everywhere

Old MacDonald had a farm

E-I-E-I-O

Itd.