Tematy kompleksowe na CZERWIEC

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • Letnie obserwacje przyrody (6-17.06)
 • Zwierzęta dżungli i sawanny (20-24.06)
 • Jedziemy na wakacje (27-30.06)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Przyroda latem

 • obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących latem w przyrodzie;
 • poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt;
 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.
 • poznawanie życia, żywienia, miejsca zamieszkania, wybranych owadów, np. pszczół, mrówek oraz przedstawicieli zwierząt egzotycznych (słoń, żyrafa, nosorożec, itp.);

Środki transportu i ruch drogowy. Bezpieczeństwo

 • poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki;
 • omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu;
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • dzielenie się wrażeniami z pobytu poza swoim miejscem zamieszkania, np. wyjazdów do rodziny.

Procesy poznawcze. Językowa i matematyczna aktywność dziecka:

 • uważne słuchanie rozmówcy, wypowiedzi ustne na konkretny temat;
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika;
 • uczestniczenie w zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał;
 • klasyfikowanie- porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów;
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela;
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Społeczna aktywność dziecka:

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw;
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
 • zakładanie ubrań, butów, składanie ubrań przed leżakowaniem.

Artystyczna i fizyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, naśladowczych i ruchowych.
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
 • uczestniczenie w zabawach- rozwiązywanie prostych zagadek,

JĘZYK ANGIELSKI

W tym miesiącu na zajęciach rozmawiać będziemy o  ruchu i wakacjach.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „wakacje”
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek i ilustrować treść piosenki
 • ćwiczy pamięć
 • nazywa swoje umiejętności
 • utrwali przymiotniki wyrażające emocje, tj. happy, sad, angry itd.
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

 

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 

 • What’s that? – co to jest? (próba samodzielnego zadania pytania)
 • An octopus- ośmiornica
 • What do you want? osłuchiwanie się z pytaniem (Co chcesz?)
 • I want to run- Chcę biegać
 • Don’t stop- nie zatrzymuj się

 

Słownictwo:

1-2 tydzień czerwca:

Egg- jajko    run- biegać,           skip – skakać ( z 1 nogi na 2),                hop- skakać na 1 nodze

Clap- klaskać                               jump- skakać                                             swim- pływać

3-4 tydzień:

Octopus- ośmiornica                 swim forward- płynąć do przodu          turn around- obrócić się

Piosenki:

1.Piosenka ‘Don’t stop‘    (1-2 tydzień czerwca)

RUN, RUN, RUN

WITH YOUR EGG!

RUN, RUN,RUN

DON’T STOP

RUN, RUN, RUN

WITH YOUR EGG!

RUN, RUN,RUN

DON’T STOP

OH! Oh! Plop!

 1. Piosenka ” Octopus” (3-4 tydzień)

Octopus, octopus swim swim octopus x2

Swim up

Swim down

Swim forward

Turn around

Octopus, octopus swim swim octopus x2

Tematy kompleksowe na MAJ

 • Mieszkańcy łąki (09.05 -13.05)
 • Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa (16.05 – 20.05)
 • Święto Rodziny (23.05 – 03.06)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • Pamiętanie o uroczystościach rodzinnych, przygotowywanie prezentów i składanie życzeń. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości: takich, jak np. wspólny posiłek, wycieczka do lasu, wyjście do teatru.
 • Nabywanie samodzielności w organizowaniu i udziale w zabawach: rozumienie i stosowanie zasady mówiącej, że każdy ma prawo do zabawy; sprawiedliwe dzielenie się zabawkami i atrakcyjnymi rolami odgrywanymi w zabawie; rozwiązywanie konfliktów i dochodzenie do kompromisów; poznanie niektórych wybranych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu;
 • Swobodne i śmiałe wypowiadanie się w różnych sytuacjach i okolicznościach. Bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych, społecznych, zdrowotnych, estetycznych, technicznych, matematycznych i innych.
 • Poznawanie różnych środków transportu lądowego, wodnego, powietrznego:
 • Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;
 • Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek;
 • Poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np. straży pożarnej, karetki pogotowia, policji
 • Podawanie numerów telefonów do danych ośrodków ratownictwa
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną: określanie występujących zjawisk atmosferycznych i nazywanie ich. Uwrażliwienie na piękno każdej pory roku poprzez zabawy parateatralne, opowieści muzyczne i twórczość plastyczną;
 • Przebywanie n a świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych

INNE ATRAKCJE:

 • Koncert muzyczny „Leśny festiwal” (klarnet)
 • Wycieczka autokarowa do Wysychowa
 • Dzień Rodziny

język angielski

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o jedzeniu i rodzinie.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „jedzenie”
 • wyrazi swoje upodobania za pomocą czasownika „like”- lubić
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne cold-hot, hungry-full
 • utrwali słownictwo z kategorii „rodzina”
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 • What’s that? – co to jest?
 • it’s a banana- to jest banan
 • Do you like pizza?- Czy lubisz pizzę?( osłuchiwanie się z pytaniem )
 • Yes, I do- tak, lubię / No, I don’t- Nie, nie lubię (próba samodzielnej wypowiedzi)
 • Are you hungry? – Czy jesteś głodny? (osłuchiwanie się z pytaniem, następnie samodzielna wypowiedź )
 • Yes, I am- tak, jestem
 • I’m full- jestem pełny/ najedzony

Słownictwo (1-2 tydz maja- owoce)  :

Apple-jabłko         banana- jabłko       orange- pomarańcza      grapes- winogrona

cherry-wiśnia           watermelon- arbuz

Określanie upodobania:

I like…- Ja lubię…

(3-4 tydz maja) :

mummy- mama       daddy-tata         family- rodzina       brother- brat        sister-siostra      baby-dzidziuś                   I -ja

hugs-uściski                      kisses-buziaki

Piosenki:

 1. Piosenka ‘’ Are you hungry””- czy jesteś głodny. (1-2 tydz maja)

Are you hungry? Yes, I am.

Are you hungry? Yes, I am.

Mmm…a banana! Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum!

Are you hungry? Yes, I am.

Are you hungry? Yes, I am.

Mmm…an apple! Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum!

….Mmm…grapes!…..

Mmm…watermelon! ….

I’m full!

2  Hugs and kisses- song for parents. Piosenka dla rodziców ( 3- 4 tydzień)

Hugs and kisses  x2

just for you! x2

just to tell you Mummy

I love you!

Hugs and kisses  x2

just for you! x2

just to tell you Daddy

I love you!

 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ:

Chciałbym być sportowcem (04.04 -.08.04)

Wielkanoc (11.04 – 15.04)

Na Ziemi i w Kosmosie (19.04 – 22.04)

Jestem Polakiem (25.04 – 06.05)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Wspomaganie rozwoju ruchowego, uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równo-ważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.

Wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.

Poznawanie zasad dbania o przyrodę, m.in. wyrzucanie śmieci do kosza, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami.

Obserwacja przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek;

Obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku);

Poznawanie świata: poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat, gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem, poznawanie zawodów związanych kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.

Wskazywanie stolicy na mapie Polski, podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych (flagi, godła, hymnu), wskazywanie i nazywanie największej rzeki Polski, Bałtyku, gór (Tatr) oraz większych miast Polski;

Określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto), nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.

DODATKOWE ATRAKCJE:

Koncert muzyczny „Łowiczanka z wielkanocnym koszykiem” (klarnet)

4 kwietnia Dzień Marchewki

6 kwietnia Dzień Sportu

7 kwietnia- Dzień Zdrowia

14 kwietnia- Dzień Patrzenia w Niebo

22 kwietnia- Dzień Ziemi

Brzydkie kaczątko- teatrzyk on-line

JĘZYK ANGIELSKI

(W tym miesiącu rozmawiać będziemy o zwierzętach domowych i wiejskich

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta

zaśpiewa piosenkę oraz nauczy się wierszyka-rymowanki

utrwali kolory i cyfry 1-6

pozna nowe słownictwo związane z wiosną

nauczy się kilku przymiotników przeciwstawnych

Gramatyka i struktury językowe:

Utrwalamy poznane zwroty używane podczas:

Pokazywania przedmiotu: It is a….To jest..

Pytania o rzecz : What is ist? – Co to jest?

Proszenia: Please

Słownictwo:

(1 -2 tydz kwietnia)

I’ve got- ja mam           Carrot- marchewka                  Rabbit- królik

Photo- zdjęcie               Dog- pies                                    Bird- ptaszek

Cat- kot                          Turtle- żółw                                Fly- latać

(3- 4 tydz kwietnia)

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka

Look- patrz         springtime- wiosna                flowers-kwiaty      trees-drzewa

zwroty: ( Dzieci osłuchują się ze zwrotami, próbują samodzielnej wypowiedzi)

The sheep is white.- Owca jest biała.

One sheep is black- 1 owieczka jest czarna

The pig is pink- świnka jest różowa

It’s big- (To) jest duża/y

I like cows- Lubię krówki itp.

Wierszyki /Piosenki:

 1. Wierszyk – I like pets- Lubię zwierzątka ( 1-2 tydz kwietnia)

One, two,

One,  two, three

I like cat and cat likes me.

One, two,

One, two, three

I like dog and dog likes me.

One, two,

One, two, three

I like rabbit and rabbit likes me.

 1. Piosenka ” On the farm- na farmie”

What is it ?

It’s a duck. quack quack!

What is it ?

It’s a pig. oik oik!

What is it ?

It’s a sheep. baaa baaa!

What is it?

It’s a cow, moo moo!