Tematy kompleksowe na czerwiec

Tematy kompleksowe :

 1. Lato -czas zabawy (6- 10.06.)
 2. Kolorowe lato (13-17.06.)
 3. Żegnamy przedszkole (20-24.06.)
 4. Do widzenia! (27-30.06.)

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: akceptacja innego człowieka, odpoczynek;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • zestaw ćwiczeń porannych nr 19, 20;
 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19, 20;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Dodatkowe atrakcje :

 • Piknik rodzinny (wspólna zabawa i integracja);
 • Koncert muzyczny „Morskie opowieści” (gitara);
 • Uroczyste pożegnanie 6-latków ;
 • Warsztaty w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Język angielski

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o pojazdach i  o wakacjach.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „wakacje” i „pojazdy”
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne; fast-slow, high-low
 • ćwiczy sprawność rąk oraz percepcję wzrokową

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 • What’s that? – co to jest?
 • it’s a car – to jest samochód
 • Where are you going? osłuchiwanie się z pytaniem (gdzie idziesz?)
 • I’m going at the beach- Idę na plażę (próba samodzielnej wypowiedzi)
 • What do you want to do today? Co chcesz dzisiaj robić?
 • Let’s go to the beach.- Chodźmy na plażę
 • I want to go to the river- chcę iść nad rzekę.
 • That was fun, let’s do it again- Była super zabawa. Jeszcze raz!
 • = Pewnie

Słownictwo

(1-2 tydz )  : vehicles- pojazdy    car-samochód   train-pociąg      boat-łódka

airplane-samolot    bike-rower    bus-autobus  fast- szybko    slow- wolno

high- wysoko      low- nisko        row- wiosłować

(3-4 tydz ) :

Starfish- rozgwiazda

Lobster- homar

Pufferfish- rybka rozdymka

Mountains- gory          River- rzeka              village-wieś        beach-plaża

Lake- jezioro              See- morze                Forest-las

Piosenki Driving in my car.

Driving in my car. Vroom vroom vroom.  x2

Driving very fast. Vroom vroom vroom.

Driving very slow. Vroom vroom vroom.

I like driving. Driving in my car.

Riding on my bike. Pedal pedal pedal. x2

Riding very fast Pedal pedal pedal.

Riding very slow Pedal pedal pedal.

I like riding, Riding on my bike

Rowing in my boat, Splash splash splash,x2

Rowing very fast Splash splash splash,

Rowing very slow. Splash splash splash.

I like rowing. Rowing in my boat.

Riding on my train. Choo, choo, choo. x2

Riding very fast. Choo, choo, choo.

Riding very slow. Choo, choo, choo.

I like riding. Riding on my train.

Flying in my airplane. Whoosh whooshx2

Flying very high. Whoosh whoosh.

Flying very low. Whoosh whoosh.

I like flying. Flying in my airplane.

 1. Piosenka ‘’ beach”

Hey what do you want to do today?

Let’s go to the beach.

Yeah!

Beach, beach I like the beach.

Starfish.

Beach, beach I like the beach.

Clam, clam.

Beach, beach, I like the beach.

Lobster.

Beach, beach, beach.

Pufferfish.

That was fun, let’s do it again!

Sure.