Tematy kompleksowe na MAJ

 1. Polska to mój dom
 2. W krainie muzyki
 3. Wrażenia i uczucia
 4. Święto mamy i taty

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Cele ogólne

 • rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy);
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie; rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli;
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski; zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski; ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • wprowadzenie litery j; przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą, w tym Krakowa; kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, poznanie hymnu i flagi wspólnotowej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zapisywanie treści opowiadania w dostępny sposób;
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy; wprowadzenie litery H, h;
 • rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych;
 • rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe instrumenty; kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni;
 • rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp.;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie; zapoznanie dzieci z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu; pobudzanie wrażliwości i empatii;
 • doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw; doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;
 • kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej; rozwijanie kompetencji językowych; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej; identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej; wizualizacje muzyczno – ruchowe; doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze słowem mama; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;
 • utrwalenie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;
 • utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów;
 • wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny; identyfikowanie i nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną;
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uroczystości.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia

 • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. (również w języku angielskim);
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 17, 18;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 33, 34, 35, 36;
 • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
 • prowadzenie obserwacji dzieci;
 • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

język angielski

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o przyborach szkolnych (1-2 tydz maja) i o jedzeniu (3-4tydz maja)

Założenia programowe:

Dziecko:

 • nauczy się nazw przyborów szkolnych
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika want- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • pozna nowe słownictwo- produkty żywnościowe
 • utrwali liczebniki 1-20
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

1.Określanie upodobania:

 • It’s yummy – to jest pyszne.
 • It’s yucky- To jest okropne.
 • I like…- Ja lubię…
 • I don’t like….- Nie lubię

2.Zwroty:

 • I’m hungry– Jestem głodny.
 • I’m thirsty- Jestem spragniony
 • i’m full -jestem najedzony
 • It’s time for picnic– czas na pinik

Słownictwo:

(1-2 tydz maja)

 Ruler- linijka            Book- książka              Bag- torba, plecak

 Pencil- ołówek            Pen- długopis          Pencil-case – piórnik

(od 3 tyg maja) :

Sweet- słodki     salty-słony

Eat- jeść                                              Sandwiches- kanapki                       Nuts- orzeszki                                     Juice- sok                                           Tomatoes- pomidory                          Ham- szynka

Cheese- ser                                       Milk-mleko                                       Cucumber- ogórek                            Biscuits- herbatniki                         Tea- herbata

Piosenki:

( 1 -2 tydz maja)

 1. What’s in my bag?

What’s in my bag?

There is a book. A book!

What’s in my bag?

There is a ruler. A ruler!

What’s in my bag?

There is a pencil. A pencil!

What’s in my bag?

There is a pen. A pen!

There’s a book, there’s a ruler,

There’s a pencil, there’s a pen.

What’s in my bag?

There is a pencil-case.

2 Piosenka  ’’Please”   ( 3- 4 tydz maja)

Sandwiches, Nuts and juice

Tomatoes and cheese

Biscuits!!!

Please, please, please

I’m so hungry, I’m thirsty, too.

It’s time for picnic

For me and you!!!