TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ

Święta, Święta, biją dzwony!

Wielkanoc

Z kulturą za pan brat!

Jestem kulturalny

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • wprowadzenie pojęć: radość, kultura;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

DODATKOWE ATRAKCJE:

Koncert muzyczny pt. Łowiczanka z wielkanocnym koszykiem”,

Projekt „Ekokulturalne przedszkole”- wyzwanie  nr 8.

Kontynuacja realizacji projektu „ Mały Miś w świecie  Wielkiej Literatury”- moduł „ Misiowy bajarz”.

JĘZYK ANGIELSKI:

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o zwierzętach wiejskich i Wielkanocy.

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta wiejskie

zaśpiewa piosenki

utrwali kolory i cyfry 1-12

pozna nowe słownictwo związane z Wielkanocą

nauczy się kilku przymiotników przeciwstawnych

przypomni i utrwali nazwy części ciała i czynności ruchowych

Gramatyka i struktury językowe:

1.Krótkie wypowiedzi.

Budowa zdań z czasownikami ‘’like- lubić” oraz ’’have got- mieć”

I have a pet- Mam zwierzątko.

Have you got a pet?- czy ty masz zwierzątko?

I like birds- Lubię ptaki.

Do you like dogs? – Czy Ty lubisz psy?

 1. Reagowanie na pytania.

What can you see?- Co widzisz?

I can see- widzę….

What’s this?- co to jest?

It’s a rabbit. – to jest królik

Słownictwo:

(1 -2 tydz kwietnia)  słownictwo związane z Wielkanocą:

Happy Easter- wesołej Wielkanocy                                          look for- szukać

egg-                                       basket- koszyczek                    bunny, rabbit – królik

(3- 4 tydz kwietnia)  zwierzęta wiejskie:

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka        goat-koza

horse- koń          mice-myszy,                  rooster –kogut           chicken –kurczak

Piosenki:

 1. Piosenka ” Easter Rabbit- wielkanocny królik”

You put your bunny ears in,

You put your bunny ears out,

You put your bunny ears in,

And you shake them all about.

You do the Bunny-Pokey,

And you hop yourself around— That’s what it’s all about!

You put your bunny paws in;

You put your bunny paws out, You put your bunny paws in,

And you shake them all about.

You do the Bunny-Pokey,

And you hop yourself around— That’s what it’s all about!

 1. Piosenka „Animals on the farm”- zwierzęta na farmie

The ducks on the farm say „Quack, quack, quack.

The mice on the farm say „Squeak, squeak, squeak.”

The chickens on the farm say „Cluck, cluck, cluck.”

„Quack. Squeak. Cluck.”

The pigs on the farm say, „Oink, oink, oink.”

The goats on the farm say „Meh, meh, meh.”

The sheep on the farm say „Baa, baa, baa.”

„Oink. Meh. Baa.”

The horses on the farm say, „Neigh, neigh, neigh.”

The cows on the farm say, „Moo, moo, moo.”

The roosters on the farm say, „Cock-a-doodle-doo.”

„Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.” „Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”