TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ

Wielkanoc

Praca rolnika

Dbamy o naszą planetę

Tajemnice książek

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;
 • zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;
 • wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;
 • utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;
 • kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
 • doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
 • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; kształtowanie umiejętności arytmetycznych;
 • rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych;
 • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych – tworzenie w małych grupach zamkniętego układu elektrycznego; zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
 • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy; wprowadzenie litery F, f;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas
 • zapisywania prostych działań arytmetycznych;
 • wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca itp.; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią.

DODATKOWE ATRAKCJE:

JĘZYK ANGIELSKI:

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o zwierzętach i Wielkanocy.

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta

zaśpiewa piosenki

utrwali kolory i cyfry 1-20

pozna nowe słownictwo związane z Wielkanocą

nauczy się składać życzenia świąteczne

przypomni i utrwali nazwy części ciała i czynności ruchowych

Gramatyka i struktury językowe:

1.Krótkie wypowiedzi.

Budowa zdań z czasownikami ‘’like- lubić” oraz ’’have got- mieć” ’want- chcieć”,:

Have you got a pet?- czy ty masz zwierzątko?

I have a pet- Mam zwierzątko.

Do you like dogs? – Czy Ty lubisz psy?

I like birds- Lubię ptaki.

I want a spider- Chcę pajączka

 1. Reagowanie na pytania.

What can you see?- Co widzisz?

I can see- widzę….

What’s this?- co to jest?

It’s a rabbit. – to jest królik

Słownictwo:

(1 -2 tydz kwietnia)  słownictwo związane z Wielkanocą i wiosną:

Happy Easter- wesołej Wielkanocy                                          look for- szukać

egg- jajko                                                                                 basket- koszyczek

bunny, rabbit – królik                                                               spring-wiosna

(3- 4 tydz kwietnia)  zwierzęta wiejskie:

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka        goat-koza

horse- koń          mice-myszy,                  rooster –kogut           chick –kurczak

rooster- kogut              hen-kura                 donkey-osioł

Piosenki:

1.Piosenka „Easter Bunny Freeze”

I’ve got two big ears

I can flip-flop

A fluffy tail

I can shake and bop

Twisting hips that move to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

Flop my ears, flop my ears, flop my ears to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

Shake my tail, shake my tail, shake my tail to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

Do the hop, do the hop, do the hop to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

 1. Piosenka ‘’ Old MCDONALD”

Old McDonald had a farm

E-I-E-I-O

And on his farm he had a chick

E-I-E-I-O

With a chick chick here

Chick chick there

Chick chick chick

Everywhere

Old MacDonald had a farm

E-I-E-I-O

Itd.