Tematy kompleksowe CZERWIEC

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Dzień dziecka
 2. Zwierzęta duże i małe
 3. Lato
 4. Wakacje

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Cele ogólne:

 • zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie; rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych; doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach; doskonalenie umiejętności czytania;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie;
 • kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach;
 • rozwijanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów; doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur;
 • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie kompetencji społecznych;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie; tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy); rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po lesie; wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez przyporządkowanie ilustracji usłyszanym dźwiękom;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami; poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych;
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, ćwiczenie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia; tworzenie kalendarza letniej pogody; doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi; doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych;
 • określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem, tworzenie łańcucha skojarzeń językowych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach; wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz podawania ich nazw;
 • przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe; dzielenie się z innymi swoimi planami wakacyjnymi.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:

 • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. (również w języku angielskim);
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 19, 20;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 37, 38, 39, 40;
 • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
 • prowadzenie obserwacji dzieci;
 • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

JĘZYK ANGIELSKI

W tym miesiącu na naszych zajęciach będziemy rozmawiać o pojazdach i wakacjach.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „wakacje” i „pojazdy”
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia
 • pozna nazwy dni tygodnie i historię ich pochodzenia
 • ćwiczy sprawność rąk oraz percepcję wzrokową

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 • What are you doing? – co robisz?
 • I’m driving (a car)
 • Where are you going?
 • I’m going at the beach- Idę na plażę (próba samodzielnej wypowiedzi)
 • What do you want to do today? Co chcesz dzisiaj robić?
 • I want to go to the river- chcę iść nad rzekę.
 • Hurry up- pośpiesz się!
 • Follow me!- Podążaj za mną !
 • Look out! – Uważaj!

Słownictwo:

1-2 tydz czerwca:

Mountains- gory          River- rzeka              village-wieś        beach-plaża

Lake- jezioro              See- morze                Forest-las

2-3 tydz. czerwca- wprowadzenie nazw dni tygodnia

Monday-poniedziałek               Tuesday- wtorek

Wednesday- środa ,                 Thursday- czwartek

Friday- piątek                        Saturday- sobota

Sunday- niedziela

3-4 tydz  czerwca- poznajemy nazw pojazdów- VEHICLES

vehicles- pojazdy    car-samochód   train-pociąg      boat-łódka

airplane-samolot    bike-rower    bus-autobus            fire engine- straż pożarna

underground-metro        truck /lorry-cięzarówka        ambulance- karetka

Piosenki/wiersze

1.Holidays song ( 1-2 tydz czerwca)

I want to go to the mountains

I want to go to the zoo

holidays x2

I want to go to the swimming pool

I want to go to the beach

holidays x2

I want to go to the park

I want to go to the fair

holidays x2

hooray!

 1. Wierszyk “ Days of the week”

Sunday, Monday, Tuesday too.
Wednesday, Thursday just for you.
Friday, Saturday that’s the end .
Now let’s say those days again!
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday!

 1. Piosenka ” Let’s be planes”

Let’s sing a song about planes, boats, trains and cars.

Here we go!

Now let’s be planes, planes, planes flying through the sky.

Planes, planes, planes flying through the sky.

Here we go!

Now let’s be boats, boats, boats floating on the sea.

Boats, boats, boats floating on the sea.

Watch out!

Now let’s be trains, trains, trains rolling down the track.

Trains, trains, trains rolling down the track.

Choo choo! Yeah!

Now let’s be cars, cars, cars driving down the road.

Cars, cars, cars driving down the road.

Follow me!

Look out!