Powołano inspektora ochrony danych.

e - mail do inspektora:        iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl

 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,

informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych  osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 4 „ Pod Kasztanem”,  z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 27 w Pruszkowie ,tel:227588929 , adres e-mail: podkasztanem4@interia.pl

2.     Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych przedszkola  wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, SIO

3.     Odbiorcą danych są : upoważnieni pracownicy; oraz przedsiębiorstwa z którymi zawarto umowy

4.     Okres przetwarzania danych: dane wychowanka przechowywane będą przez cały proces edukacji z godnie z obowiązującymi przepisami ;

5.     Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także  prawo sprzeciwu ,żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.     Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do realizacji zadań statutowychprzedszkola.

7.     Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami  danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8.     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dla umów zlecenia, o dzieło oraz/ lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,

informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych jestPrzedszkole Miejskie nr 4 „ Pod Kasztanem” ,  z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 27 w Pruszkowie tel:227588929 , adres e-mail: podkasztanem4@interia.pl

2.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/ lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.

3. Odbiorcą danych są : upoważnieni pracownicy.

4.Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także  prawo sprzeciwu ,żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

6. Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami  danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,

informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 4 „ Pod Kasztanem”,  z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 27 w Pruszkowie ,tel:227588929 , adres e-mail: podkasztanem4@interia.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zatrudnieniem oraz przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ,oraz w celu wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw .

3. Odbiorcą danych są : upoważnieni pracownicy.

4.Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także  prawo sprzeciwu ,żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

6. Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami  danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.