Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 4

„Pod Kasztanem”

w Pruszkowie na lata 2015- 2020

 

Diagnoza

Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Miejskiego nr 4 „Pod Kasztanem” w Pruszkowie poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron oraz konsultacją z rodzicami. Tworząc koncepcję pracy, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola – zarówno kadrowe, jaki i bazowe – oraz statut placówki. Koncepcję opracowano na lata 2015 –2020.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ()Dz.U, Nr 168 ,poz 1324, z późn.zm.); Ustawa o systemie oświaty oraz akta wykonawcze do ustawy, w tym w szczególności Podstawa programowa wychowania przedszkolnego; Statut Przedszkola.

 

Misja

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

 

Wizja

 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
 • Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
 • Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogateoferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane pracuerytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw oraz sala gimnastyczna zaspokajają potrzeby ruchowe dzieci i zachęcają do zabawy.
 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.
 • Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

Preferowane metody pracy przedszkola

W przedszkolu umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera rozwój ich zainteresowań i talentów. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne.

 

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada umiejętność prowadzenia zajęć w taki sposób, aby zainteresować i zaktywizować dzieci. Prowadzone zajęcia i sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie analizują pojawiające się problemy. W celu zapewnienia optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych każdego dziecka nauczyciele monitorują indywidualny rozwój podopiecznych, prowadząc systematyczne obserwacje. Nauczyciele diagnozują gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zasady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, a także z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, udzielają wskazówek pomocnych w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi lub/i edukacyjnymi ich dzieci.

 

Cele strategiczne:

 

 1. Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

 2. Przedszkole Miejskie Nr 4 „Pod Kasztanem” w Pruszkowie dba o zdrowie

   i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny dzieci.

 3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych oraz posiada nowoczesną bazę.

 4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

 

Cele strategiczne

 

Cele szczegółowe

 1. Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny
 1. Przedszkole wspomogło rodzinę w wychowaniu dziecka.
 1. Dyrektor i nauczycielki zachęciły rodziców do współdecydowania o pracy przedszkola.
 1. Nauczycielki wykorzystały różnorodne formy współpracy z rodzicami.
 1. W przedszkolu opracowano i wdrożono nowe projekty edukacyjne np. Bohater Tygodnia, Cała Polska czyta dzieciom, Program adaptacyjny.
 1. Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci

2.1 Przedszkole rozwinęło sprawność i aktywność      ruchową dzieci.

 1. Dzieci wykazują się odpornością emocjonalną- przedszkole wypromowało zdrowie emocjonalne.

2.3  Dzieci wykazują się umiejętnościami prospołecznymi, mają ukształtowaną przynależność społeczną.

2.4 Przedszkole wyrobiło nawyki higieniczne i żywieniowe dzieci.

 1. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, posiada nowoczesną bazę

3.1 Przedszkole wyposażyło dzieci i dorosłych w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia, zapoznało ze sposobami ochrony przed nimi, dostarczyło wiedzę na temat bezpiecznych zachowań.

3.3 Teren wokół przedszkola jest zagospodarowany zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa.

3.4 Przedszkole zapewniło dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, zapobiegając niepożądanym zjawisko i wypadkom.

 1. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów

4.1 Nauczycielki poznały umiejętności, możliwości i zainteresowania dzieci.

4.2 W przedszkolu zrealizowano opracowane i zatwierdzone programy.

4.4 Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.

Wskaźniki efektywności Programu Rozwoju Przedszkola- koncepcji pracy

Cele strategiczne

 

Wskaźniki

Przedszkole dba o kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach

 

Gazetka „Kasztanowe wieści”, strona internetowa Przedszkole „Pod Kasztanem”.

Zajęcia otwarte, pogadanki ze specjalistami, tablica informacyjna.

Udział w  imprezach przedszkolnych w placówce i poza nią.

Stosowanie  gier matematycznych.

Program adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych.

Projekty edukacyjne- Bohater Tygodnia, Cała Polska czyta dzieciom, Program adaptacyjny.

Wizyty w szkole podstawowej.

Udział nauczycieli i rodziców w szkoleniach

 

Przedszkole dba o budowanie prawidłowego systemu wartości

 

Plany współpracy z rodzicami- ogólne i grupowe.

Projekty edukacyjne.

Udział rodziców w programie Bohater Tygodnia oraz Cała Polska czyta dzieciom.

Święta rodzinne w przedszkolu.

Normy zachowań w grupie- kodeksy grupowe.

 

 

Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, posiada nowoczesną bazę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział dzieci i pracowników w projektach edukacyjnych.

Procedury bezpieczeństwa.

Pozytywne opinie Sanepidu, Straży Pożarnej, PIP.

Terminowa realizacja zaleceń.

Protokoły przeglądów.

Certyfikaty i atesty.

Wymalowane sale zajęć i korytarze.

Wybudowane boisko z bezpieczną nawierzchnią do gry w piłkę.

Pomoce dydaktyczne i zabawki atrakcyjne pod względem edukacyjnym.

Sukcesywna wymiana sprzętu terenowego

 

Inwentaryzacja budynku przedszkola.

 

Przedszkole zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

 

 

 

 

 

 

Arkusze obserwacji dzieci.

Wyróżnienia i nagrody za udział w konkursach, przeglądach.

Protokoły zebrań z rodzicami- informacja o umiejętnościach dzieci.

Odpowiedni dobrane  projekty edukacyjne.

Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi.

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez specjalistę

Warsztaty plastyczne prowadzone przez nauczycielki zatrudnione w placówce.

Zajęcia taneczne prowadzone przez osoby z kwalifikacjami.

Język angielski prowadzony przez nauczycielkę z kwalifikacjami.

Program adaptacyjny.

Dalsza praca nad Koncepcją:

 

1. Koncepcja jest dostępna dla pracowników  i rodziców w gabinecie Dyrektora oraz na stronie internetowej przedszkola.

2. Zmiany w koncepcji, mogą być dokonane na wniosek nauczycieli, rodziców i pozostałych pracowników.

3. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek  i zmian.

 

Koncepcja przyjęta uchwałą na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 4 „Pod Kasztanem” w Pruszkowie w dniu 4 listopada 2015 r. 

 

 

Załączniki: